Ilocon palvelut

Valmentava johtamisote, rakentava vuoropuhelu ja yhdessä asioiden pallottelu ja päätöksenteko. Näitä kaikkia tarvitaan tämän päivä organisaatioissa. Mikään ei synny annettuna, eikä mikään ei kehity ilman oivallusta, siksi pitää keskustella ja ymmärtää asioita yhdessä. Toisaalta, periaatteet ja oivallukset muuttuvat käytännöiksi vasta tekemällä ja kokeilemalla. 

Esimiehenä kehittyminen on prosessi, jossa oman tavan ja tyylin kehittyminen suhteessa organisaaton tavoitteisiin on pitkäaikainen, askel askeleelta etenevä prosessi.

Ihmisten johtaminen on kuuntelemista ja puhumista ja tavoitteelliseen tekemiseen kannustamista, haastamista, toisinaan jopa vaatimista. Itseohjautuvuudesta puhutaan paljon mutta miten ohjaudutaan yhdessä? Siihen tarvitaan johtajuutta. Millainen esimies haluat olla? Millaista esimiestyötä organisaation onnistuminen edellyttää?

Hyväksi johtajaksi kehittyminen edellyttää kiinnostusta ihmiseen, halua kehittää itsetuntemusta sekä yhteyden säilyttämiseen ja sen kehittämiseen ympärillä olevien ihmisten kanssa.

Miten? Esimiespäiviä, esimiesvalmennuksia, esimiesten ryhmäcoachingia, yksilöcoachingia, luennotkin sujuvat inspiraation lähteeksi.

Olen valmentanut yli tuhatta esimiestä, johtajaa ja asiantuntijaa coachingin käyttöön johtamisen työkaluna. Valmentava ote ei ole mielestäni pelkkä työkalu vaan sillä voidaan rakentaa kokonaista organisaatiokulttuuria. Valmentava ote ei näy vain yksittäisissä keskusteluissa vaan kaikessa vuorovaikutuksessa eli esimerkiksi siinä, miten koko työyhteisön tai tiimin kapasiteettia hyödynnetään ja miten ihmiset tulevat kuulluksi ja kuinka he osallistuvat oman työnsä kehittämiseen.

Miten? Valmennuspäiviä coachingtaitoihin, treenityöpajoja, valmentavan otteen viemistä koko organisaatioon.

Johtoryhmän kehittämisessä on kolme tärkeää asiaa; ryhmän jäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen toimivuus, yhtenäinen strategian ymmärtäminen/toteuttaminen sekä hyvät ja luottamusta ylläpitävät suhteet muualle organisaatioon.

Miten? Johtoryhmän kehittämisprosessit, kehittämistyöpajat, haastattelut, kyselyt ja kartoitukset.

Hyvinvointia syntyy työpaikoilla, jossa ihmiset kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä.

Hyvinvointia tukee työkulttuuri, jossa tavoitteet ovat kaikille selkeät ja jokaisen työpanosta arvostetaan. Hyvää työtä ja tuloksia syntyy kun pulmia osataan ratkoa rakentavasti ja rohkeasti.

Miten? Kehittämispäivät, kehittämisprosessit, osallistumistyöpajat, haastattelut, ryhmäcoaching, kysely ja kartoitukset.

Toimin yksilöcoachina erityisesti esimiestehtävissä toimiville. Jos olet kokenut tai urasi alkupuolella oleva johtaja, esimies tai asiantuntija, voin olla tukenasi. Olen coachannut myös työpareja.

Ulkopuolinen coach voi parhaimmillaan haastaa keskustelukumppaniaan löytämään näkökulmia tai vähintään luomaan pystyvyysuskoa oman persoonan ja osaamisen hyödyntämiseen. Coachina koen onnistumisen tunnetta kun coachattavani oivaltaa jotakin, joka tuo hänen työhönsä merkittävää uutta ja jonka hän pystyy viemään käytäntöön, eikä oivallus jää vian oivalluksen tasolle. Sytyke tuohon uuteen saattaa olla pienikin mutta merkittäviin mittasuhteisiin ponnistava. Koen olevani kannustamisen ammattilainen.

Miten?

Tyypillisimmillään tapaamisia on yhteensä 5-10. Tavoitteet sovitaan prosessin alussa ja usein asiakkaideni tavoitteet liittyvät ihmisten johtamiseen, sen haasteisiin tai ylipäänsä omassa työssä kehittymiseen. Coachingiin sytyke ei siis aina ole varsinaisesti ongelmat vaan pikemminkin kysymykset, joiden pohtimiselle arjessa usein jää liian vähän aikaa. Tavoitteena on tukea esimiestä löytämään keinoja johtaa ja ohjata omaa ryhmäänsä tai tiimiä toimimaan tuloksekkaasti. Toisinaan aiheena saattaa olla uralla kehittyminen ja omien tavoitteiden konkretisoiminen tekemiseksi.

Säilyttääkseen kilpailukykynsä yritysten täytyy uudistua entistä nopeammin ja hyödyntää paremmin niin sidosryhmien kuin organisaatiossa jo olevaa tietotaitoa ja markkinatuntemusta. Tähän tarvitaan ketterää ja osallistavaa menetelmää, jolla strategiaprosessi voidaan mukauttaa nopeammin muutokseen ja mahdollistaa asiakastarpeen huomiointi organisaation toiminnassa. Strategy Sprint on tällainen menetelmä.

Menetelmän koostuu alkukartoituksesta, työpajapäivistä ja seurannasta. Skaalautuva menetelmä sopii niin pienten organisaation osien toiminnan kehittämiseen kuin laajemmin koko organisaation strategisen relevanssin määrittelyyn. Keskiössä on organisaation toimintatapojen pitkäjänteinen muokkaaminen ja laaja osallistaminen.

Case-esimerkki:

Miten voisimme osaamisellamme ja verkostomme voimalla auttaa juuri teitä? 

Jätä yhteydenottopyyntö